... พิธีมหาศิวะราตรี ๒๕๕๓ (ตอนที่ ๑)...

พิธีมหาศิวะราตรี ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๓ (ตอนที่ ๑)

               วันที่ ๑๓ มี.ค.๒๕๕๓ ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้จัดพิธีบูชาองค์พระศิวะ เนื่องในวันมหาศิวะราตรี ซึ่งในปีนี้ทางเว็ป HinduMeeting ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงอีกครั้ง จากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่ได้กรุณาอนุญาตให้ทีมงานเข้าไปบันทึกภาพพิธีบูชาภายในบริเวณวัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของพวกเรา ที่จะได้ชื่นชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างใกล้ชิด ทั้งท่านที่ได้มีโอกาสและไม่ได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีดังกล่าว 

               โอกาสนี้ทีมงานเว็บมาสเตอร์และสมาชิก HinduMeeting ทุกคนขอขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล เลขานุการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี และ คุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาอนุญาตและอำนวยความสะดวกในการเข้าไปบันทึกภาพในครั้งนี้เป็นอย่างด

               พิธีเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. โดยคณะพราหมณ์เริ่มประกอบพิธีสถาปนากลัศ และพิธีโฮมัม (ก่อกองกูณฑ์บูชาไฟ) บูชาพระศิวะ ภายในประรำพิธีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

บรรยากาศภายในประรำพิธี

มันดาปัมที่ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะ

เทวรูปพระศิวะ องค์ประธานในพิธีบูชาเนื่องในวันมหาศิวะราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

พราหมณ์ตักน้ำมันเนยใส่ลงไปในกองกูณพ์ที่เพลิงกำลังลุกโชน

               ภายในประรำพิธีบูชาพระศิวะวันนี้ ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้สดนานาชนิด และที่เทวรูปองค์พระศิวะก็ได้รับการแต่งด้วยเครื่องเทวพัสตราภรณ์ พร้อมทั้งมีพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องถวายที่องค์เทวรูปอย่างงดงาม

ประรำพิธีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ในวันนี้ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดอย่างงดงาม

  

งามสง่าสมดังเป็นมหาเทพ

               พิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์หรือพิธีโฮม่า,โฮมัม (Homa,Homam) ฯลฯ เป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าทางศาสนาพรามหมณ์-ฮินดู โดยมีการนำสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ไม้มงคล สมุนไพร ธัญพืชต่างๆ ดอกไม้ น้ำมันเนย น้ำผึ้ง ตลอดจนพัสตราภรณ์ อาทิ สาหรี โทรตี้ เป็นต้น ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ อันถือเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคนีไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ที่เราประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอนพราหมณ์ก็จะสาธยายพระเวทและมนตรากำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี

  

เพลิงที่ลุกโชนในกองกูณฑ์ขณะที่พราหมณ์ตักน้ำมันเนยใส่ลงไป

  

พราหมณ์ถวายสิ่งต่างๆลงไปในกองกูณฑ์

ถวายไฟแด่เทวรูปองค์พระศิวะ

ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด

ถวายไฟที่หน้ากองกูณฑ์

               หลังจากเสร็จสิ้นพิธีโฮมัมแล้ว พราหมณ์เดินไปยังหน้าเทวรูปพระศิวะที่ประดิษฐานอยู่ในมันดาปัม เพื่อถวายไฟและดอกไม้แด่องค์พระมหาศิวะเทพ

  

พราหมณ์ถวายไฟและดอกไม้แด่เทวรูปองค์พระมหาศิวะเทพ

               ขณะที่พราหมณ์ประกอบพิธีในประรำพิธีนั้น บริเวณหน้าหอพระศิวลึงค์ ทางวัดก็ได้จัดองค์พระศิวลึงค์เพื่อให้บรรดาสานุศิษย์ได้ร่วมสรงน้ำนมถวายแด่องค์พระศิวะในค่ำคืนแห่งวันมหาศิวะราตรีนี้

หอพระศิวลึงค์วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

สานุศิษย์นำน้ำนมสรงที่องค์พระศิวลึงค์ด้านหน้าหอพระศิวลึงค์ของวัด

 

ด้วยจิตคารวะ