... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ )

๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่ในปางบูชาพระศิวะลึงค์

พิธีโฮมัม

พิธีบูชาใหญ่
 

เทวรูปองค์พระแม่ในปางบูชาพระศิวะลึงค์ ในวันที่ ๘ ของงานนวราตรี

 

ด้วยจิตคารวะ