... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ ๖)

๐๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

พิธีโฮมัม

พิธีบูชาใหญ่

การแสดงภารตะนาฏยัม
 

เทวรูปองค์พระแม่มหาลักษมี ประธานในพิธีบูชาวันที่ ๖ ของงานนวราตรี

 

ด้วยจิตคารวะ