... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ ๕)

๐๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

พิธีโฮมัม

พิธีบูชาใหญ่
 

การแสดงภารตะนาฏยัม หลังพิธีบูชาใหญ่
 

เทวรูปพระแม่มหาลักษมี องค์ประธานในพิธีบูชา วันที่ ๕ ของงานนวราตรี

 

ด้วยจิตคารวะ