... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ ๔)

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี

พิธีโฮมัม

พระแม่มหาลักษมี

พิธีบูชาใหญ่
 

เทวรูปองค์พระแม่มหาลักษมี ประธานในพิธีบูชา วันที่ ๔ ของงานนวราตรี

 

ด้วยจิตคารวะ