... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ )

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

 

ด้วยจิตคารวะ