... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ ๒)

๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัม
 

เทวรูปองค์ำพระแม่มหาุทุรคา องค์ประธานในการบูชาวันที่ ๒ ของงานนวราตรี
 

การบรรเลงเพลงโดยวง Nadaswaram ซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองของอินเดียใต้ ภายหลังพิธีโฮมัมเสร็จสิ้น

พิธีบูชาใหญ่ ช่วงค่ำ โดยวันนี้เป็นพิธีบูชาพระแม่มหาทุรคา
.

หลังพิธีบูชาใหญ่เสร็จสิ้น ทางวัดได้จัดการแสดงภารตะนาฏยัมให้สานุศิษย์ได้รับชม
โดยจัดแสดงไปจนถึงคืนวันที่ ๘ ของงานนวราตรี

เทวรูปพระแม่มหาทุรคา องค์ประธานในพิธีบูชางานนวราตรี วันที่ ๒

 

ด้วยจิตคารวะ