... เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ...

เทศกาลนวราตรี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วันที่ )

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกอบพิธีบูชาองค์พระแม่มหาทุรคา

               ในวันนี้ ถือเป็นวันแรกของงานพิธีนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โดยพิธีในช่วงเย็น ( ประมาณ ๑๖.๐๐ น. เป็นพิธีโฮมัม และเมื่อเสร็จพิธีในเวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นพิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นบนเสาธงที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ โดยในพิธีนี้พราหมณ์จะเริ่มจากการสรงน้ำที่เสาธง ก่อนจะเชิญธงขึ้นประดับบนยอดเสา หลังจากเชิญธงเสร็จแล้ว ในเวลา ๒๐.๐๐ น.จึงเป็นพิธีบูชาใหญ่ประจำวัน ซึ่งคืนนี้เป็นการบูชาพระแม่มหาทุรคา ที่ประทับบนหลังสิงโต

ความงดงามของซุ้มที่ประดิษฐานเทวรูป
และเทวรูปองค์พระแม่มหาทุรคา ที่ประทับบนสิงโต ซึ่งเป็นองค์ประธานในพิธีบูชาวันนี

 

พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัม
 

พราหมณ์มอบเทวะประสาทให้แก่คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล หลังเสร็จสิ้นพิธีโฮมัม

ประกอบพิธีอัญเชิญธงสิงห์และกลัศไปยังเสาธงที่หน้าโบสถ์
 

พราหมณ์ประกอบพิธีสรงน้ำเสาธง ก่อนที่จะอัญเชิญธงขึ้นบนยอดเสา

คณะพราหมณ์และเจ้าหน้าที่อัญเชิญธงสิงห์ขึ้นประดับบนยอดเสา
 

ธงสิงโต หลังจากที่อัญเชิญขึ้นสู่ยอดเสา
โดยธงนี้จะอยู่บนยอดเสาไปตลอดพิธีนวราตรี ทั้ง ๙ วัน

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาที่หน้าเสา หลังอัญเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว

หัวหน้าพราหมณ์ประกอบพิธีผูกข้อมือให้พราหมณ์ทุกคนที่จะประกอบพิธีนวราตรี ไปตลอดทั้ง ๙ วัน

พราหมณ์ใช้น้ำจากกลัศประพรมที่เทวรูป และผูกข้อมือถวายที่องค์เทวรูปพระแม่ทุรคา

พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคา ในพิธีนวราตรี วันที่ ๑
.

พราหมณ์มอบเทวะประสาทให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพิธีบูชา
.

ผู้ร่วมพิธีเข้ารับการเจิมจากพราหมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเสร็จพิธีบูชา

ความงดงามของเทวรูปพระแม่มหาทุรคา (ประทับสิงโต) องค์ประธานในการบูชาของพิธีนวราตรี วันที่

 

ด้วยจิตคารวะ