...เทศกาลนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ๒๕๕๓ ...

เทศกาลนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ (ตอนที่ ๑)

               วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) ได้จัดงานเทศกาลนวราตรีเพื่อเป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่แห่งพระแม่ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๙ วัน)

               ซึ่งในเทศกาลอันเป็นมหามงคลนี้ ทางเว็บ HinduMeeting ของพวกเรา ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำออกมาเผยแพร่ให้แก่สานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมหามงคลดังกล่าว

              โอกาสนี้ทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.hindumeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล และคุณปรีดา สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดีครับ

 

               สำหรับพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลนวราตรีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ นั้น เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีพิธีเชิญธงสิงห์ขึ้นบนเสาธงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโบสถ์ อันถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกว่าเทศกาลนวราตรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ และจะดำเนินพิธีบูชาไปตลอดทั้ง ๙ คืนแห่งเทศกาลนี้

         ในส่วนของพิธีบูชาแต่ละคืน ทางวัดได้แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก เริ่มพิธีในเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยเป็นพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ หรือที่เรียกว่าพิธีโฮมัม และพิธีในช่วงที่สอง เริ่มในเวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นพิธีบูชาภายในโบสถ์

บริเวณป้ายหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีในค่ำคืนแห่งเทศกาลนวราตรี

ป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับงานนวราตรีที่อยู่บริเวณริมกำแพงของวัด

ธงสิงห์ถูกเชิญขึ้นบนเสาที่อยู่บริเวณหน้าโบสถ์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพิธีนวราตรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

               ก่อนที่จะเข้าสู่ภาพบรรยากาศของพิธีบูชาในเทศกาลนวราตรี ภาพเหล่านี้ได้ถูกบันทึกภาพโดย "น้องอักษรชนนี" ไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ อันเป็นงานในวันที่ ๖  ของเทศกาลนวราตรีมาให้ชม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขั้นตอนของพิธีการโดยรวมก็เหมือนกันกับพิธีในทุกวัน ฉะนั้นจึงขอนำภาพในวันดังกล่าวมาใช้เป็นหลักในการเผยแพร่พิธีการบูชา


             พิธีบูชาในช่วงเย็น (เวลา ๑๗.๓๐ น.) เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ หรือพิธีโฮมัม โดยพิธีนี้ถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าของทางศาสนาฮินดู โดยมีการนำสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ไม้มงคล สมุนไพร ธัญพืชต่างๆ ดอกไม้ น้ำมันเนย น้ำผึ้ง ตลอดจนพัสตราภรณ์ อาทิ ส่าหรี  เป็นต้น ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ อันถือเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคนีไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ที่เราประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอนพราหมณ์ก็จะสาธยายพระเวทและมนตรากำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี

               และในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เนื่องจากทางวัดได้รับเกียรติจากพราหมณ์ผู้ใหญ่ ซึ่งมีความอาวุโส จากเมืองมฑุไร รัฐมทิฬนาฑุ ประเทศอินดีย มาร่วมประกอบพิธีบูชาในเทศกาลนวราตรี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีด้วย (โดยหลังจากวันที่ ๑๔ ตุลาคม ท่านจะเดินทางต่อไปยังวัดแขกที่ประเทศสิงคโปร์)

คณะพราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัมภายในปะรำพิธี

ตลอดพิธีโฮมัม คณะพราหมณ์จะสวดพระเวทกำกับไปด้วยตลอดเวลา

  

พราหมณ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปูชารีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ใช้ช้อน (สรุก) ตักน้ำมันเนยใส่ลงไปในกองกูณฑ์

 

    

  

  

พราหมณ์ผู้ใหญ่ร่วมกับหัวหน้าปูชารี ถวายสิ่งของต่างๆ อาทิ ส่าหรี และพวงมาลัย ฯลฯ ลงไปในกองกูณฑ์

ถวายไฟที่หน้ากองกูณฑ์

               หลังจากการถวายสิ่งของต่างๆ ลงไปในกองกูณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะพราหมณ์ได้ไปประกอบพิธีต่อที่ด้านหน้าเทวรูปพระแม่ทั้งสามพระองค์ ได้แก่ เทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี เทวรูปพระแม่ลักษมี และเทวรูปพระแม่สรัสวตี ที่ประดิษฐานร่วมกันภายในซุ้มบุษบกศิลปะอินเดียใต้ โดยมีการถวายไฟ และดอกไม้แด่เทวรูปพระแม่ทั้งสาม

เทวรูปพระแม่ทั้งสามประดิษฐานร่วมกันอยู่ภายในซุ้มบุษบกศิลปะอินเดียใต้
ซึ่งหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวในเทศกาลนวราตรีที่พระแม่ทั้งสามจะประิดิษฐานอยู่ร่วมกัน

 

เทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี

เทวรูปพระแม่ลักษมี

เทวรูปพระแม่สรัสวตี

พราหมณ์ผู้ใหญ่และพราหมณ์หัวหน้าปูชารี ร่วมกันโปรยดอกไม้ถวายที่หน้าเทวรูปพระแม่ทั้งสาม

  

ถวายไฟและประทีป

เมื่อพิธีเสร็จสิ้นพราหมณ์ก็จะนำตะเกียงไฟที่ได้ถวายแด่พระแม่มาให้สานุศิษย์ได้รับเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยทั่วกัน

 

  

  

คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล และภรรยา และ สานุศิษย์ที่มาร่วมในพิธีรับไฟศักดิ์สิทธิ์

คุณสุรพงษ์กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมในพิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพราหมณ์ผู้ใหญ่

ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีบูชาของทางวัดในปีนี้

ท่านพราหมณ์ผู้ใหญ่ จากเมืองมฑุไร รัฐทมิฬนาฑุ ประเทศอินเดีย

               ระหว่างที่รอพิธีบูชาช่วงที่ ๒ ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีได้จัดการแสดงดนตรีพื้นเมืองของอินเดีย อันได้แก่ การบรรเลงดนตรีโดยวงปีกลองที่เรียกว่า วง Nadaswaram และวงดนตรีพื้นเมืองอินเดียประกอบการขับร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า โดยแสดงบนเวทีในปะรำด้านข้างโบสถ์ (สำหรับการแสดงดังกล่าว ได้จัดแสดงจนถึงคืนที่ ๗ ของเทศกาลนวราตรี)

การบรรเลงเพลงพื้นเมืองของอินเดียใต้โดยวง Nadaswaram

การบรรเลงประกอบการขับร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า

               จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. จึงเข้าสู่พิธีบูชาในช่วงที่ ๒ เริ่มจากพิธีบูชาประจำวันตามสถานที่สำคัญต่างๆทั่ววัด อาทิ เทวรูปองค์สำคัญภายในโบสถ์ ศิวลึงค์ที่หอพระศิวะลึงค์ เทวรูปพระพรหมที่หอพระพรหม เทวรูปพระประจำวัน ซุ้มเทวรูปสำคัญที่อยู่ในอาคารด้านข้างของโบสถ์ เช่น พระกัตตวรายัน เป็นต้น และได้ประกอบพิธีบูชาในจุดสุดท้ายที่แท่นหินบาลิพิตัม และเสาธงที่หน้าโบสถ์

  

  

  

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาประจำวันตามสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัด

 

               หลังจากพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาตามสถานที่สำคัญภายในวัดเสร็จแล้ว จึงเข้าสู่พิธีบูชาพระแม่ในเทศกาลนวราตรี โดยแต่ละวันทางวัดจะประกอบพิธีบูชาปางต่างๆที่สำคัญขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี ซึ่งในพิธีบูชาดังกล่าว ทีมงานมิได้ตามเข้าไปบันทึกภาพ จึงได้เพียงแต่ภาพพิธีที่อยู่ด้านนอกโบสถ์เท่านั้น ซึ่งหลังจากพิธีบูชาภายในโบสถ์เสร็จสิ้น คณะพราหมณ์และบรรดาเจ้าภาพร่วมที่ให้การสนับสนุนพิธีบูชาในแต่ละวัน จะมารวมกันที่ปะรำพิธีด้านนอกโบสถ์อีกครั้ง เพือประกอบพิธีถวายไฟบูชาที่หน้าเทวรูปพระแม่ทั้งสามในซุ้มบุษบก และรับมอบของเทวประสาท อันเป็นลำดับพิธีการสุดท้ายในค่ำคืนแห่งเทศกาลนวราตรีแต่ละวัน

ภาพซุ้มบุษบกภายในปะรำพิธีบูชา ซึ่งได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้สดนานาชนิด
สร้างความสดชื่นและงดงามให้แก่ปะรำพิธีที่ใช้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างมาก

พราหมณ์ประกอบพิธีถวายไฟที่หน้าเทวรูปพระแม่ทั้งสาม

สานุศิษย์รับไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการบูชาพระแม่มาแล้ว

คุณสุรพงษ์ และภรรยา รับมอบของเทวประสาทจากมือของพราหมณ์ผู้ใหญ่เป็นลำดับแรก

บรรดาเจ้าภาพร่วมที่ให้การสนับสนุนในพิธีบูชา รับมอบของเทวประสาท

               ในแต่ละวันหลังพิธีการเสร็จสิ้น ทางวัดจะเปิดให้สานุศิษย์เข้ารับการเจิมจากพราหมณ์ และรับมอบขนมพื้นเมืองของอินเดีย ที่ทางวัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้สานุศิษย์ได้รับประทาน

สานุศิษย์รับการเจิมและรับแจกขนม

 

              อนึ่งในคืนที่ ๖ และ ๗ ของเทศกาลนวราตรีปีนี้ (วันที่ ๑๓ และ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓) ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีได้จัดการแสดงภารตนาฏยัม (นาฏศิลป์ของอินเดีย) มาให้ผู้ที่ร่วมงานได้รับชมกันหลังจากที่พิธีการต่างๆในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก ซึ่งทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีได้เชิญผู้แสดงจากประเทศอินเดียมาให้สานุศิษย์ได้รับชมในโอกาสพิเศษนี้

    

  

การแสดงภารตนาฏยัมในค่ำคืนแห่งเทศกาลนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

               ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับ "ภาพบรรยากาศพิธีบูชาเนื่องในเทศกาลนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓" ซึ่งถือเป็นตอนแรกที่โหมโรงก่อนเข้าสู่กระทู้ภาพพิธีอื่นๆ ในเทศกาลนวราตรีและงานแห่ประจำปี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี พุทธศักราช ๒๕๕๓ อันได้แก่ ภาพพิธีอภิเษกสมรสขององค์พระแม่, ภาพพิธีอาบน้ำคนทรงก่อนงานแห่, ภาพงานแห่ประจำปี เนื่องในวันวิชัยทัศมิ และภาพพิธีเชิญธงสิงห์ลงจากเสา ซึ่งถือเป็นพิธีในวันสุดท้ายของเทศกาลนวราตรี

ด้วยจิตคารวะ