... พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) ...

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

 

               งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔ ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน - ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และมีงานแห่ประจำปี ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีนวราตรีอย่างเป็นทางการนั้น ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีมีธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติในการประกอบพิธีบูชาองค์พระคเณศ (บรมครู) และ พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า และ พิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และ มหาเทพที่ประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี โดยในปีนี้กำหนดจัดในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

               ในโอกาสนี้ทางเว็บ HinduMeeting ของเรา ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคลดังกล่าว กระผมนายอักษรชนนี ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว
www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีบูชาองค์พระคเณศ (บรมครู) และพิธีบูชา่เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี

               สำหรับพิธีบูชาในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น แบ่งพิธีบูชาออกเป็น ๒ ช่วง คือ พิธีบูชาเช้า ในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาองค์พระคเณศ (บรมครู) และพิธีบูชาเย็น ในเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า และพิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพที่ประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔

               ในส่วนของสถานที่ประกอบพิธีบูชา ทางวัดได้จัดสถานที่บริเวณด้านข้างโบสถ์ในการตั้งปะรำพิธีอย่างงดงาม ทั้งการประดับประดาด้วยม่าน โคมไฟระย้า และดอกไม้นานาชนิด และที่สำคัญในปีนี้ทางวัดได้จัดสร้างซุ้มที่ประดิษฐานองค์เทวรูปสำหรับเป็นประธานในพิธีบูชาขึ้นใหม่ โดยได้นำช่างฝีมือจากประเทศอินเดียเข้ามาจัดสร้างซุ้มดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งรูปแบบทางศิลปะของซุ้มที่จัดสร้างใหม่นี้ เป็นไปตามแบบฉบับอินเดียใต้ และนับจากนี้เป็นต้นไปทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีจะใช้ซุ้มใหม่นี้ในการประกอบพิธีบูชาต่างๆที่ทางวัดกำหนดจัดขึ้น (ความพิเศษอีกประการหนึ่งของซุ้มที่จัดสร้างขึ้นใหม่นี้ คือ ได้มีการสร้างรูปสัตว์ซึ่งเป็นเทพพาหนะของพระเป็นเจ้าองค์ต่างๆ สำหรับเชิญเทวรูปขึ้นประดิษฐานบนรูปสัตว์นั้นๆ เพื่อเป็นประธานในพิธีบูชา เช่น ในพิธีบูชาองค์พระคเณศ ก็จะเชิญรูปมุสิกะ (หนู) มาตั้งสำหรับเชิญเทวรูปองค์พระคเณศขึ้นประดิษฐานบนหลังของเทพพาหนะ เป็นต้น)

ซุ้มพิธีถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

เพดานซุ้ม

  

   .

ความงดงามของซุ้มที่จัดสร้างขึ้นใหม่สำหรับพิธีบูชาพระเป็นเจ้าของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

มุสิกะ (หนู) เทพพาหนะขององค์พระคเณศ ในพิธีบูชาช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

               ลำดับพิธีในพิธีบูชา่องค์พระคเณศ (บรมครู) ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนากลัศ และประกอบพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ หรือพิธีโฮมัม

   .

เทวรูปองค์พระคเณศประดิษฐานเหนือมุสิกะ ภายในซุ้มเพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีบูชา

อัญเชิญเครื่องบูชาเข้าสู่ปะรำพิธี

คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล จุดตะเกียงที่ด้านหน้าซุ้มประดิษฐานเทวรูป

  

พราหมณ์ประกอบพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ (โฮมัม)

               หลังจากพราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัมภายในปะรำพิธีเสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญหม้อกลัศ (ที่ประกอบพิธีสถาปนาเรียบร้อยแล้ว) แห่ไปสรงเทวรูปพระคเณศ (หินดำ) ภายในโบสถ์ จากนั้นจึงประกอบพิธีสรงที่เทวรูปเทพนพเคราะห์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในซุ้มด้านหน้าโบสถ์

พราหมณ์ประกอบพิธีถวายไฟที่กลัศ ซึ่งตั้งอยู่ด้า่นหน้าเทวรูปพระคเณศ

  

อัญเชิญกลัศเพื่อไปสรงองค์เทวรูป

  

พราหมณ์สรงเทวรูปเทพนพเคราะห์

               ลำดับท้ายสุดของพิธีบูชาในช่วงเช้า คือการมอบของเทวประสาทให้แก่ผู้ให้ความสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบูชาองค์พระคเณศ (บรมครู) นอกจากนี้พราหมณ์ยังได้เจิมและมอบของเทวประสาทให้กับสานุศิษยืผู้ร่วมพิธีทุกคนอย่างทั่วถึง

พราหมณ์ถวายไฟที่หน้าเทวรูปองค์พระคเณศ

สานุศิษย์รับไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ถวายต่อหน้าเทวรูปองค์พระคเณศแล้ว

มอบของเทวประสาทให้แก่ผู้ให้ความสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี

ราหมณ์ยังได้เจิมและมอบของเทวประสาทให้กับสานุศิษยผู้ร่วมพิธี

               มาถึงพิธีบูชาในช่วงเย็น ซึ่งเริ่มในเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า และพิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพที่ประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี โดยคณะพราหมณ์ได้ประกอบพิธีทั้งในบริเวณปะรำพิธี และโดยรอบบริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันรุ่งขึ้น โดยในพิธีนี้ได้อัญเชิญเทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลี ออกประกอบพิธีโดยรอบวัดด้วย

  

  

  

พราหมณ์ประกอบพิธีลากทางมะพร้าวที่จุดไฟไปรอบบริเวณวัด

  

อัญเชิญเทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลีออกประกอบพิธีรอบบริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

  

ประกอบพิธีทุ่มมะพร้าวและผลฟัก บริเิวณด้านหน้าโคปุรัมของวัด

               หลังพิธีการต่างๆเสร็จสิ้น จึงเป็นพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดสร้างซุ้มประดิษฐานเทวรูป ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนับสนุนงานต่างๆของทางวัด โดยของที่ระลึกในปีนี้ ประกอบด้วยผ้ายันต์มหาลักษมี และภาพองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล กล่าวขอบคุณและอวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน

พิธีมอบของที่ระลึก

               จากนั้นในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. จึงเป็นพิธีอัญเชิญเทวรูปออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น เพื่อให้สานุศิษย์ที่รอรับขบวนแห่ตลอดสองข้างทางของถนนปั้น ได้ร่วมสักการะเทวรูปที่อัญเชิญออกแห่อย่างใกล้ชิด

พิธีอัญเชิญเทวรูปเพื่อออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น

               สำหรับเทวรูปพระเป็นเจ้าที่อัญเชิญออกแห่ในค่ำคืนของวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นคืนก่อนเข้าสู่งานพิธีนวราตรีในวันรุ่งขึ้น ประกอบด้วย เทวรูปองค์พระคเณศ เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลี โดยเทวรูปทุกองค์ได้รับการตกแต่งด้วยพวงมาลัยและดอกไม้หลากสีสัน ตลอดจนเครื่องเพชรและเครื่องประดับอย่างงดงาม

เทวรูปพระเป็นเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ที่อัญเชิญออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น
 

เทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

เทวรูปองค์พระคเณศ

เทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลี

               ในขบวนแห่ค่ำคืนนี้ นำโดยวงโยธวาทิต ตามด้วยวงกลองยาว จากนั้นจึงเป็นขบวนพระเป็นเจ้าที่นำโดยเจ้าหน้าที่ถือคบไฟ ๑ คู่ จากนั้นจึงเป็นวงดนตรี nadaswaram แล้วจึงเป็นขบวนเทวรูปของพระเป็นเจ้าทั้งสามพระองค์

ขบวนแห่เทวรูปในเส้นทางถนนปั้น

               ขบวนแห่เทวรูปพระเป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ใช้เวลาในการแห่ประมาณ ๓๐ นาที จึงกลับมาถึงบริเวณหน้าวัด โดยมีพิธีทุ่มมะพร้าวก่อนเชิญเทวรูปกลับเข้าภายในวัด และทำการแห่เทวรูปรอบโบสถ์อีกสามรอบ ก่อนที่จะอัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศ และเทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลี กลับเข้าประดิษฐานภายในโบสถ์ตามเดิม ส่วนเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี อัญเชิญไปประดิษฐานที่ปะรำพิธี

ขบวนแห่กลับมาถึงบริเวณหน้าวัด

ประกอบพิธีแห่รอบโบสถ์อีกสามรอบ ก่อนอัญเชิญเทวรูปกลับไปประดิษฐานตามเดิม

               พิธีการในลำดับสุดท้ายซึ่งถือเป็นธรรมเนียมในทุกๆพิธีบูชาของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี นั่นก็คือพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่สปอนเซอร์ ผู้ที่ให้ความสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในพิธีบูชา

พราหมณ์ประกอบพิธีถวายไฟที่หน้าเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี หลังอัญเชิญกลับมาประดิษฐานในปะรำพิธี

พิธีมอบของเทวะประสาท

พราหมณ์เจิมให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน

               ปิดท้ายภาพบรรยากาศพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ด้วยภาพความงามของเทวรูปพระเป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ที่อัญเชิญออกแห่ในคืนวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

เทวรูปพระคเณศ

เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

เทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี

 

สำหรับภาพบรรยากาศแบบเต็มๆ สามารถชมได้ที่

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=4177.msg34930;topicseen#msg34930

 

 

ด้วยจิตคาระวะ