... คเณศจตุรถี ๒๕๕๓ ...

 

ณ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

               บรรยากาศงานคเณศจตุรถี ของภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓

๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

วันแรกของงานมีการจัดพิธีบูชาอย่างยิ่งใหญ่และครบถ้วนตามธรรมเนียมของฮินดูทุกประการ

               บริเวณหน้างานพิธีจะมีเต้นท์สำหรับรับลงทะเบียนของผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งทางน้องๆนักศึกษาที่เป็นทีมงานก็จะมอบของมงคลที่ระลึกให้แก่ทุกท่าน อาทิ น้ำมนต์จากคงคา(จากเมืองพาราณสีที่ท่าทศวเมธ และจากเมืองหริทวาร) แม่น้ำโคธาวารีที่ท่ารามกุณฑ์เมืองนาสิก น้ำจากปัญจมหานที (ยมุนา ฯลฯ) น้ำจากแม่น้ำสรยู ที่เมืองอโยธยา ผงศักดิ์สิทธิ์ (สินทูร กุงกุม )จาก เทวสถาน อัษฏวินายกทั้ง 8 แห่งขององค์พระคเณศ และจากพระสิทธิวินายก เมืองมุมไบ เป็นต้น

รังโคลีที่อยู่บริเวณหน้าประรำพิธี

               จุดรับลงทะเบียนและมอบของมงคลที่ระลึกบริเวณหน้างาน

บรรยากาศภายในประรำพิธีก่อนพิธีบูชาจะเริ่มขึ้น

               สำหรับพิธีบูชาเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. โดยมีปุโรหิตผู้ประกอบพิธี ได้แก่ อาจารย์ บัณฑิตพรหมานันทะ ทวิเวที พราหมณ์อินเดีย จากโบสถ์เทพมณเฑียร กรุงเทพฯ ร่วมด้วยอาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (หรือพี่หริทาส ที่พวกเราชาว HM รู้จักกันดี) อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งพิธีบูชาเริ่มต้นด้วยพิธีสถาปนาเทวรูปในพิธี บูชาเทวดาในปีฐ อันได้แก่ พระคเณศและพระแม่เคารี พระแม่โษฑศมาตฤกา พระแม่สัปตมาตฤกา กลัศสถาปนา ทีปสถาปนา เทวดานพเคราะห์

     

อาจารย์ บัณฑิตพรหมานันทะ ทวิเวที และอาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

     

บัณฑิตพรหมานันทะประกอบพิธีบูชาเทวดาในปีฐ

ประกอบพิธีกลัศสถาปนา

               จากนั้นจึงเป็นลำดับพิธีการบูชาพระคเณศ ด้วยอุปจาระ ๑๖ ขั้นตอน พร้อมทั้งถวายอภิเษกเทวรูป จากนั้นจึงประกอบพิธีบูชา ๑๐๘ พระนาม โดยมีตัวแทนคณาจารย์ร่วมประกอบพิธีบูชาพระคเณศแทนผู้ที่มาร่วมในพิธีทุกคน

มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมในพิธีวันนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว

ก่อนเริ่มพิธีปุโรหิตก็จะเทน้ำให้ตัวแทนผู้ประกอบพิธีจิบเพื่อความบริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่า "อาจมนมฺ"

จากนั้นจึงจุลเจิมและผูกข้อมือให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบพิธีบูชาตามลำดับ

อ.คมกฤช จุลเจิมและถวายข้าวสารอักษัตที่เทวรูปพระคเณศองค์ประธานในประรำพิธี

ตัวแทนผู้ประกอบพิธีสรงเทวรูปองค์เล็กด้วยน้ำบริสุทธิ์

สรงนม โดยใช้หญ้าแพรกค่อยๆพรมน้ำนมลงที่องค์เทวรูป

อ.คมกฤชพรมน้ำนมด้วยหญ้าแพรกที่เทวรูปองค์ประธานพร้อมกันกับตัวแทนที่สรงเทวรูปองค์เล็ก

  

ขั้นตอนการสรงเทวรูปด้วยปัญจามฤต ได้แก่ นม โยเกิร์ต เนยเหลว (ฆี) น้ำผึ้ง น้ำตาลหรือน้ำอ้อย

หลังจากทำความสะอาดเทวรูปด้วยน้ำสะอาดและเช็ดด้วยผ้าแห้งเรียบร้อยแล้ว จึงเชิญเทวรูปขึ้นประดิษฐานบนปีฐ

ถวายเครื่องทรงและยัชโญปวีตที่องค์เทวรูปประธาน

  

จุลเจิมและถวายข้าวสารอักษัตที่พระนลาฏเทวรูปองค์เล็กที่ประดิษฐานอยู่บนปีฐ

ถวายข้าวสารอักษัตที่พระนลาฏเทวรูปองค์ประธาน

  

ถวายพวงมาลัย และ ถวายหญ้าแพรกบูชา ๑๐๘ พระนาม

  

ถวายธูปและประทีป

ประกอบพิธีถวายอาหาร ถวายผลไม้ และถวายหมากพลู

บัณฑิตพรหมานันทะ คล้องผ้าและมาลัยให้แก่อาจารย์ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ ผู้ปั้นเทวรูปองค์ประธานในประรำพิธี

               หลังจากพิธีบูชาเสร็จสิ้น ทุกคนในงานก็ร่วมกันประกอบพิธีอารตี และ ร่วมกันร้องเพลงอารตีอย่างสนุกสนานและครึกครื้น สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองให้กับงานในวันนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อเสร็จพิธีอารตีแล้วทุกคนก็ได้เข้ารับการเจิมและรับของเทวประสาท รวมทั้งของมงคลจากบัณฑิตพรหมานันทะ

ผู้ที่มาร่วมงานร่วมกันประกอบพิธีอารตี

บัณฑิตพรหมานันทะ เป่าสังข์ระหว่างพิธีอารตี

รับไฟศักดิ์สิทธิ์จากถาดอารตี

บัณฑิตพรหมานันทะ พรมน้ำเทพมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธี

รับเทวประสาทและของมงคลจากบัณฑิตพรหมานันทะ

เทวรูปพระคเณศหลังพิธีบูชาเสร็จสิ้น

บัณฑิตพรหมานันทะ เจิมเทวรูปของผู้ที่นำมาร่วมในพิธี

ทีมงานที่ร่วมกันจัดงานถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

 

ด้วยจิตคาระวะ