... พิธีคเณศจตุรถี ๒๕๔๔ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) ...

 

                พิธีคเณศจตุรถี ถูกจัดขึ้น ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งในโอกาศนี้ทางเว็บ Hindumeeting ของเราได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคล ดังกล่าว

               โอกาสนี้ทางทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว HinduMeeting ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกกับทีมงาน ในการบันทึกภาพพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ ประจำปี ๒๕๕๔ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี

               สำหรับพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ (คเณศจตุรถี) ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น แบ่งพิธีบูชาออกเป็น ๒ ช่วง คือ พิธีบูชาเช้า เริ่มในเวลา ๐๙.๐๐ น. และ พิธีบูชาเย็น เริ่มในเวลา ๑๗.๓๐ น.

                   ในพิธีบูชาเช้า เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนากลัศ และ ประกอบพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ หรือพิธีโฮมัม ซึ่งพิธีนี้ถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าของทางศาสนาฮินดู โดยมีการนำสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ไม้ สมุนไพร ธัญพืช ดอกไม้ น้ำมันเนย ขนม ผลไม้ต่างๆ ตลอดจนพัสตราภรณ์ ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ อันถือเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคนีไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ที่เราประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอนพราหมณ์ก็จะสาธยายพระเวทและมนตรากำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี

   

  

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชากลัศ

  

พราหมณ์ประกอบพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ (โฮมัม)

 

วงดนตรี Nadaswaram ที่บรรเลงประกอบพิธีบูชา

  

  

พราหมณ์ถวายสิ่งของต่างๆ ลงไปในกองกูณฑ์ที่ไฟกำลังลุกโชน

ถวายบูชาที่หน้าเทวรูปองค์พระคเณศ

 

เทวรูปองค์พระคเณศที่อัญเชิญมาเป็นประธานในพิธี

               หลังจากประกอบพิธีโฮมัมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะพราหมณ์ได้มอบของเทวประสาทให้แก่เจ้าภาพ และผู้ที่ให้การสนับสนุนการประกอบพิธีบูชาในรอบเช้า ซึ่งถือเป็นพิธีการในลำดับท้ายสุดของรอบเช้า

  

คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล รับมอบพวงมาลัยและของเทวประสาทจากคณะพราหมณ์

ผู้ให้การสนับสนุนพิธีบูชาในรอบเช้ารับของเทวประสาท

ผู้เข้าร่วมพิธีในรอบเช้าเข้ารับการเจิมจากพราหมณ์

และรับขนมที่ได้ผ่านพิธีบูชาพระเป็นเจ้า มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

               ในส่วนของพิธีบูชาช่วงเย็น ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. คณะพราหมณ์ได้ประกอบพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ(โฮมัม) เหมือนกับที่ประกอบพิธีในช่วงเช้า นอกจากนี้ยังมีการสวดสรรเสริญพระคเณศ และการสรงน้ำเทวรูปพระคเณศหินดำภายในเทวาลัยองค์ประธานของวัด

ภายในประรำพิธีที่ประกอบพิธีบูชาองค์พระคเณศในงานคเณศจตุรถี ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

 

เทวรูปองค์พระคเณศได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม

  

คณะพราหมณ์ประกอบพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ

 

  

พราหมณ์อัญเชิญหม้อกลัศ เพื่อนำไปสรงเทวรูปพระคเณศภายในเทวาลัยประธาน

               และแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าสานุศิษย์ทุกคนรอคอย นั่นก็คือการแห่เทวรูปพระคเณศออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเคลื่อนขบวนไปตามแนวถนนปั้น เพื่อให้สานุศิษย์ได้สักการะอย่างใกล้ชิด โดยขบวนแห่เทวรูปเคลื่อนออกจากซุ้มโคปุระทางถนนปั้น ในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ซึ่งแม้จะต้องรอเป็นเวลานาน ทั้งยังมีสายฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นระยะ แต่ดวงใจทุกดวงของบรรดาสานุศิษย์ก็พร้อมที่จะถวายการต้อนรับขบวรแห่ อันเปรียบเสมือนหนึ่งขบวนเสด็จของพระเป็นเจ้าที่มาประทานพรให้แก่พวกเขา

  

  

อัญเชิญองค์พระคเณศออกสู่ถนนปั้น

        ขบวนแห่องค์พระคเณศใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวีถึงสุดถนนปั้นและวกขบวนกลับเข้าวัด ประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งนำหน้าด้วยวงกลางยาวที่มีบรรดาสานุศิษย์ส่วนหนึ่งร่ายรำนำขบวนแห่งอย่างสนุกสนาน จากนั้นจึงเป็นเจ้าหน้าที่เชิญคบไฟนำขบวนเทวรูป ต่อด้วยวง Nadaswaram ซึ่งเป็นวงดนตรีบรรเลงของอินเดียใต้ที่มีเครื่องดนตรีหลัก ได้แก่ ปี่และกลอง แล้วจึงเป็นขบวนเทวรูปองค์พระคเณศ โดยระหว่างทางที่ขบวนแห่เคลื่อนไปนั้น พราหมณ์จะคอยพรมน้ำเทพมนต์และเจิมให้บรรดาสานุศิษย์ตลอดสองข้างทางที่ขบวนแห่ผ่าน

 

               เมื่อขบวนแห่กลับมาถึงหน้าวัด ก็จะหยุดขบวนที่หน้าซุ้มโคปุระทางทิศตะวันออก เพื่อทำพิธีบูชาและทุ่มมะพร้าว ก่อนที่จะอัญเชิญเทวรูปพระคเณศกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด ซึ่งเมื่อขบวนกลับเข้าสู่ภายในวัดแล้ว ก็จะทำการแห่เวียนรอบเทวาลัยประธานสามรอบ จากนั้นจึงมีพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพ และ ผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีบูชาในช่วงเย็น อันถือเป็นพิธีการในลำดับสุดท้ายของพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ (คเณศจตุรถี) ประจำปี ๒๕๕๔ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ทำพิธีทุ่มมะพร้าวก่อนอัญเชิญองค์พระคเณศกลับเข้าสู่บริเวณวัด

  

แห่องค์พระคเณศรอบเทวาลัยประธาน ๓ รอบ ก่อนที่จะเชิญกลับไปประดิษฐานภายในปะรำพิธี

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชา หลังจากอัญเชิญองค์พระคเณศกลับมาประดิษฐานในปะรำพิธี

พราหมณ์มอบของเทวประสาทหลังเสร็จสิ้นพิธีบูชาในคำคืนของงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประจำปี ๒๕๕๔

ในโอกาสเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๔ ขออัญเชิญเทวบารมีแห่งองค์พระคเณศ

โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HinduMeeting ทุกท่านมีความสุข

คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง

ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน

ทั้งกอรปด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ด้วยจิตคารวะ