วิธีสวดบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี แบบง่ายๆสำหรับผู้มีจิตศัทธาใหม่

(1/3) > >>

โอม มหา บารมี เทวา โอม:
หลายคนสวดมนต์ไม่เป็น สวดมั่วไปยังงั้นครับ โอ้ยผมล่ะเศร้า มีคนอยากบูชาพระคเณศวร แต่พอถามสวดมนต์ของท่านเป็นยัง เงียบเลย แล้วจะเวิคก์ป่าวเนี่ย บางคนสวดมนพระแม่ แบบผิดๆ บางคนบูชาแม่นางกวักแบบมั่วๆ สวดบทแม่นางกวัก แค่นะโม 3 จบ โอ้ย! แม่นางกวักไม่ใช้พระนะ
เอ้าเข้าเรื่อง

สำหรับผมจะสวดมนต์ถวายพระแม่ แล้ว เพื่อเสริมบารมีด้วยผมจะสวดแบบ 3 ปาง ร่วมกันเลย

ใครที่ไม่มีเครื่องสำหรับสวดก็ไม่เป็นไรนะ

พระแม่ศรีอุมาเทวี
สั่นกระดิ่ง
โอม เจ มาตา กี                                   
โอม ชยะ มาตา กี
โอม ไชย มาตา กี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม กาลี มา
โอม เจ มาตา กาลี
โอม สตี เยมาตา กาลี
โอม มหาศักติ กาลี มาตา
โอม ชยะ ศรี มหากาลี มาตา
โอม มหากาลี นมัส
โอม ชยะตี มังคลากาลี ภัทรกาลี กะปาลินี
ทุรกา ศะมา ศิวาธาตรี สวาฮา สวาธา นโม สะตุเต

โอม หรีม ครีม ทูม ทุรคา ชัยนมัส
โอม เจ ทุรคา มาตา
โอม ชยะ ศรี ทุรคา มาตา
โอม ศรี ทุรคา นะมะฮา
บทสวดอัญเชิญและบูชาพระแม่ศรีอุมามหาเทวี ( พระแม่อุมา)

โอมนะมัสศิวารายะ จะ นะมัสศิวายะ ปะระวะตี
ยะโฮ กัตตะการี จะ ปูระณะ ดุลรานะฮี กะโฮ ยะฮี ยะวา กัตตุระณัม อาระคัม
ดัมบารา อาลี อาลี อาระยัน ยันนะวะฮี

บทสวดอัญเชิญและบูชาพระแม่ศรีอุมามหาเทวี ( พระแม่อุมา )
โอม ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ


โอม ศรีมหาเทวี สตีมหามาตา อุมาภควัมบดี ทุรคา กาลี มหามาตารี
เทวามนุษย์สะ ยักษ์สะวันทามิ เทวีมหาอิทธิโย มหิทธิกา มาตารีโอม
สั่นกระดิ่ง

บทขอพร
โอม....โรคานะเศษานะปะหัมสิ  ดุษฏา รุษฏา ตุ กามาน
สะกะลานะภีษะฏาน ตะวามาศรีตานาม นะ วิปันนะราณาม
ตะวามาศรีตา  หยา ศระนะตาม ประยานติ
สั่นกระดิ่ง
บทสรรเสริญ ( พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี)

โอม ศักติ โอม ศักติ มารีอัมมา
โองการา โปรูเล มารีอัมมา
อุนไน วานากิดัม อุททามารกึล
อุรากิล อุยาทิดา เสทิดูไว
วารุมายุม พินิจยายุม ออตติตูไว
วาซวิล นาลาเม วาซากิดูไว
นัททิล นาลานกัล สิรันทิดาเว
นัลลารุล ธันไน นัลกิดูไว
แบงคอก วาซัม มารีอัมมา
บักธารกาลัย กัปปัย มหา มารีอัมมา
การุไนไย โปซฮินทิดัม มารีอัมมา
กัตติยาดู ทันทิดา วารัม อัมมา
มังกาลา นายากี มารีอัมมา
มังกาลัม อรุลไว มหา มารีอัมมา

สั่นกระดิ่ง
แล้วก็อารตีถวายได้เลย

Legacy:
ขอบคุณครับ
คุณ skye มีวิธีสวดสำหรับองค์พ่อศิวะไหมครับ

กาลิทัส:
วิธีสวดบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี แบบง่ายๆสำหรับผู้มีจิตศัทธาใหม่
อะโห !!! ครบถ้วนกระบวนความ ร้อยเรียงทุกบทมาไว้ในคราวเดียวเชียวครับ แหล่มๆ...
 
จริงๆ แล้วผมเองก็ใช้เฉพาะบางบทที่คุณ skye ใช้ครับ
 
แต่เรื่องบทสวดมนต์บูชานี้ไม่ค่อยมีตายตัวครับ เพราะช่างมีมากมายมหาศาล แล้วแต่คุรุแต่ละที่รจนาครับ

matakali:
สาธุ ความศักดิ์สิทธิ์ มนต์ตรามหาเดวี ยังคงแสดงให้ผู้ศรัทธาทุกคนได้เห็นเสมอ สาธุ สาธุ สาธุ ขอบคุณค่ะคุณ skye ที่กรุณานำมาฝาก

โอม มหา บารมี เทวา โอม:
อ้างจาก: Legacy ที่ พฤศจิกายน 22, 2009, 21:52:10


ขอบคุณครับ
คุณ skye มีวิธีสวดสำหรับองค์พ่อศิวะไหมครับ

[/COLOR]
 
ขอมาก็จัดไปครับ
 
โอม นะมัส ศิวาย

โอม นะมัส ศิวายะ

โอม นะมัส ศิวายะ นะมะฮา

- บทอัญเชิญ
โอม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม

โอม กรรมปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ถุชะเคนทะระหารัม
สะทะวะสันตัม หฤทะยาระวินเท
ภะวัมภะวานี สาหิตัม นะมามิ
 
- บทสรรเสริญ
โอม นะมัส ศิวายะ
จำเป นะเคารา นะสีระกายายะ
กัตตะปูระณะ กาวะนะสี จะกายอ
นะมัสสิ วายะยายะ จะนะมัสสิ วายะยอ
กัตุกรี คิกากัง คะมะติวัตติตายายะ
มะมิกุณธะลายอ นะมัสสิวายายะ จะนะมัสสิวายา
อะระคัม สัมปุญญัม สีวิรุส
ตะไรยยะเก กาเม จะมะเหยะเต
 


 

โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ
นาเคนทะระ หารายะ ตะริโลจะนายะ
ภัสมางคะ ราคายะ มะเหศะวะรายะ
นิตยายะ ศุทะธายะ ทิคัมพะรายะ
ตัสไม นะการายะ นะมะศิวายะ
 
คำแปล : พระศิวะ ผู้มีสร้อยพระศอคือพระยานาค มีสามพระเนตร ทรงใช้ขี้เถ้าทาพระวรกาย
เป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด ทรงคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ผู้บริสุทธิ์หมดจด ผู้ใช้ทิศเป็นเครื่องนุ่งห่ม
อักษร "นะ" คือพระศิวะ ข้าพเจ้าขอไหว้พระศิวะพระองค์นั้น
 
มันทากินี สะลิละ จันทะนะ จะระจิตายะ
นันทิศะวะระ ประมาถะ มะเหศะวะรายะ
มันทาระปุษปะ พะหุปุษปะ สุปูชิตายะ
ตัสไม มะการายะ นะมะศิวายะ
คำแปล : พระศิวะ ผู้ทรงลูบไล้พระองค์ด้วยน้ำจากแม่น้ำคงคาสวรรค์และกระแจะจันทน์
ผู้เป็นเจ้าสูงสุดควบคุมพระโคนนทิและหมู่ภูติผีปีศาจผู้เป็นบริวาร ผู้ได้รับการบูชาด้วยดอกมันทาระและดอกไม้มากมาย
อักษร "มะ" คือพระศิวะ ข้าพเจ้าขอไหว้พระศิวะพระองค์นั้น


ศิวายะ เคารีวัทนาพะชะวะ รินทะ
สูระยายะ ทักษะ ธะวะระ นาศะกายะ
ศรีนีละกัณทายะ วะรึษะ ธะวะชายะ
ตัสไม ศิการายะ นะมะศิวายะ
คำแปล : พระศิวะ ผู้เป็นความดีความหลุดพ้น
ผู้ทำให้พระพักต์ที่งามเหมือนดอกบัวของพระนางปารวตีเบิกเบานเช่นเดียวกับที่พระอาทิตย์ทำให้กลุ่มดอกบัวบาน
ผู้ทำลายพิธีบูชายัญของท้าวทักษะ ผู้มีพระศออันงดงามเป็นสีน้ำเงิน ผู้มีรูปพระโคอยู่ในธงประจำพระองค์
อักษร "ศิ" คือพระศิวะ ข้าพเจ้าขอไหว้พระศิวะพระองค์นั้น


วะสิษฐะ กุมโภทะภะวะ เคาตะมารยะ
มุนีนะทะระ เทวาระจิตะ เศขะรายะ
จันทราระกะ ไวศะวานะระ โลจะนายะ
ตัสไม วาการายะ นะมะศิวายะ
คำแปล : พระเศียรของพระศิวะได้รับการบูชาโดยมุนีเลิศ คือ ฤาษีวสิษฐะ ฤาษีอคัสตยะ ฤาษีเคาตมะ เป็นต้น
พวกเทวดามีพระอินทร์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ เป็นต้น
"วา" คือพระศิวะ ข้าพเจ้าขอไหว้พระศิวะพระองค์นั้น


ยักษะ สะวะรูปายะ ชะตาธะรายะ
ปินากะ หัสตะตายะ สะนาตะนายะ
ทิวะยายะ เทวายะ ทิคัมพะรายะ
ตัสไม ยะการายะ นะมะศิวายะ
คำแปล : พระศิวะ ผู้ทรงอยู่ในรูปของยักษ์ ทรงมุ่นมวยผม
ทรงธนูปินากะที่เป็นพระเป็นเจ้าที่มีมาแต่ดั้งเดิมอยู่ในสวรรค์ ที่เป็นเทพผู้เปลือยพระวรกาย
อักษร "ยะ" คือพระศิวะ ข้าพเจ้าขอไหว้พระศิวะพระองค์นั้น


โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ
โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ
โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ
โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ
โอม นะ-มะ-ศิ-วา-ยะ


(ขอพรตามประสงค์ จากนั้นกล่าวคำว่า โอม ศานติ ศานติ ศานติ เพื่อขอความสงบสุขแก่สรรพชีวิต)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป