... พระพิฆเนศ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ...
 

          องค์พระพิฆเนศ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ประดิษฐานอยู่ที่วิทยาเขตเพชรบุรี ต. สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยที่มาเริ่มจากการปรึกษากันในคณะผู้บริหารระดับคณะวิทยาเขตฯ เพื่อ พ.ศ. 2548 ถึงการจัดสร้างองค์พระเคณศ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและ เป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาเขตดังกล่าวเป็นวิทยาเขตแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เพิ่งเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกา 2545 จากนั้นทางคณะผู้บริหารจึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับศาสตราจารย์เกียติคุณ และ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น ซึ่งได้รับความเป็นชอบเป็นอย่างดี ประกอบกับในปี พ.ศ. 2549 เป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทางมหาวิทยาลัยจึงได้นำโครงการจัดสร้างพระเคณศเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งดังกล่าว

องค์พระคเณศ ขนาดต้นแบบ ๙.๖๐ นิ้ว

          ในเบื้องต้นท่านอาจารย์เศวตได้ปั้นองค์พระคเณศต้นแบบให้มีขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๖ นิ้ว โดยมีความหมายสอดคล้องกับตัวเลขอันเป็นมงคล ๒ ประการ คือ เลข ๙ สื่อถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเลข ๖ สื่อถึงการที่ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี ในพ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเมื่อขยายแบบเป็นองค์จริงขนาดใหญ่แล้วจะมีหน้าตักกว้าง ๙๖ นิ้ว (หรือประมาณ ๒ เมตร ๔๕ เซนติเมตร)

 

    

    

        และเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระคเณศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรองค์นี้ ณ บริเวณพลับพลาพิธีด้านทิศเหนือ ระหว่างเรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม การดำเนินการหล่อองค์พระคเณศขนาดหน้าตักกว้าง ๙๖ นิ้วใช้เวลาประมาณหนึ่งปีจึงแล้วเสร็จ และได้ทำการอัญเชิญรูปหล่อพระคเณศมาประดิษฐาน ณ วิทยาเขตเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.09 น. โดยมีรองอธิการเพชรบุรี พร้อมบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมในพิธีดังกล่าว โดยอัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราว ณ บริเวณสวนประติมากรรม ด้านหน้าอาคาร OTOP เพื่อรอการจัดสร้างเทวาลัย ขนาดใหญ่สำหรับประดิษฐานองค์พระคเณศอย่างถาวรในโอกาสต่อไป

                  ซึ่งเทวาลัยดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยอาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมไทย มีลักษณะเป็นเทวาลัยจัตุรมุขโถง เครื่องยอดแหลมทรงเสมา โดยเทวลัยดังกล่าวจะตั้งอยู่บริเวณวงเวียนด้านใน ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

 

 

ภาพบรรยากาศสถานที่ประดิษฐานองค์พระเคนศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

แหล่งข้อมูลและภาพประกอบการเรียบเรียง

  • เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระคเณศประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดทำโดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • ข่าวสารวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ฉบับพิเศษ ประจำวันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๐

  • www.pitc.su.ac.th